دارالشفاء
  • gallery1
 
 ویدئو
 
 ویدئو
 
رهنودهای تربیتی و معنوی سالکین

 آنچه که پیوسته در تمام لحظات زندگی حضرت پیر مهر (دامت برکاته) جلوه نمایی می کند ، سعی و مجاهده ای است که اساس آن مداومت بر مراقبه است.

مراقبه مهم ترین لغتی است که پیر مهر (دامت برکاته) بر آن تاکید فراوان می نماید. در نظرگاه ایشان معنا کردن دقیق و موشکافانه لغت مراقبه ، سرلوحه حیات اخروی و دنیوی هر فرد است و انسان هر چه بیشتر در آن سعی کند به مقصود نزدیک تر می شود.

مراقبه و مواظبت از نفس ، نیاز به برنامه و نظم دارد و نظم چیزی نیست جز هماهنگی مخلوق با حقیقت حضور خالق و ناظم در این عالم هستی.

"" ... مراقبه یعنی مراعات کردن ، مراعات حق و نا حق کردن . مراقبت کسی است که بر همه اعمال و افکارش تسلط دارد .مراقبت یعنی مواظبت ، مواظبت خود از بیراهه ها ، نا حق ها {...} مراقبه سه مرحله دارد : ابتدایی ، متوسط و نهایی .

مراقبه ابتدایی ، سعی در حرام و حلال است .مراعات در حرام و حلال ! ترک محرمات و انجام طاعت به وقت {...}  مراقبه متوسط ، سعی در انجام واجبات و مستحبات است . مراقبه نهایی مراقبه ای است که در آن از خیلی امور باید خودداری کرد ، از لغوها ، لهو و لعب ها ! مراقبت از قلب و دل ! انجام واجبات و مستحبات و تهجد و ذکر به دوام ، لقمه ها ! به سجده ها و رکوع های معمولی اکتفا نکردن و حتی شبهات را مد نظر قرار دادن ... مراقبه بسندگی ندارد . مراقبه مرز ندارد.""

هر آنچه حضرت پیر مهر در این سالها در انبان معرفتش اندوخته از مراقبه کردن در همه اموراتش به دست آورده است . چرا که مراقبه را دستگاه خود سازی انسان می دانند . لوازم و ابزار مراقبه کردن : تعقل ، فراست ، قوه تشخیص و قدرت انتخاب در لحظه است . این عناصر ، اجزای اساسی بیداری مومن است . در واقع مراقبه هیچ نزدیکی با غفلت ندارد . لذا در مراقبه با یست که تمام قوای تعقل و آگاهی در خدمت رهرو باشد.

"" ... سرمایه توفیق شعور و عقل است . به همین دلیل خداوند در قرآن مکررا می فرماید  یتفکرون ! افلا تعقلون ! (آیا نمی اندیشید ) اگر شعور باشد ، شخص معنای توفیق را می فهمد . اگر معنا را فهمید سعی می کند موفق باشد . شعور اگر باشد آثار مهر و لطف خدا را می شود قبول کرد . وقتی شعور باشد ، قوه تشخیص هم هست .آن وقت باید خیلی شاکر باشیم که خداوند قوه تشخیص و شعور مرحمت فرموه است.از همه چیز بدتر غفلت است . غفلت انسان را عقب می اندازد . یک غفلت کوچک انسان را به بیراهه ها می کشاند .""

 

 

تمامی حقوق این سایت به حضرت خیرالسالکین و اسوه الطالبین جناب مستطاب عارف واصل آقای حاج حسين قنبری قائم تعلق دارد.