بنا بر اظهار تمایل یکی از اساتید دانشگاه، جناب آقای مهندس محمودرضا مهلو در مورد برقراری این ارتباط و قبول همه زحمات ، لذا نهایت تشکر و قدردانی را دارم - قنبری